واحد تعمیرات
باتری 6s
قیمت: 75,000 تومان
بدون گارانتی: 38,000 تومان
کابل6s
قیمت: 50,000 تومان
بدون گارانتی: 23,000 تومان