واحد تعمیرات
LCD 6plus
قیمت: 190,000 تومان
بدون گارانتی: 140,000 تومان
باتری iphone 6Plus
قیمت: 80,000 تومان
بدون گارانتی: 55,000 تومان
کابل6plus
قیمت: 50,000 تومان
بدون گارانتی: 23,000 تومان